Podsumowanie projektu „Zawodowcy dla przemysłu 4.0”

Dnia 16 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację partnerskiego projektu pn.„Zawodowcy dla przemysłu 4.0. Wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego – Zrównoważony Rozwój Energetyczny”.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Jędrzejowski Pan Paweł Faryna, Wicestarosta Jędrzejowski Pani Maria Barańska, Członek Rady Powiatu Jarosław Krawczyk, instytucji partnerskich, które wspólnie z nami realizowały projekt: Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Pan Paweł Łaski, Zastępca Koordynatora działu krajowych projektów unijnych Pani Anna Smorąg, Specjalista Marketingu i PR Pani Klaudia Bąk, Prezes Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Pan Jacek Boruciński wraz z Panią Elżbietą Władymiruk – Kierownikiem działu personalnego SEFAKO. W swoich wystąpieniach Partnerzy projektu podkreślali rangę realizowanego projektu, dzięki któremu nasi uczniowie mieli szansę uczestniczyć w wielu zajęciach, kursach, wyjazdach edukacyjnych, płatnych stażach oraz konkursach zawodowych podnosząc swoje umiejętności
i kompetencje zawodowe.

Dla wszystkich był to czas intensywnej i ciężkiej pracy, w którym nie brakowało sukcesów. Realizacja projektu wzmocniła współpracę między jednostkami i osobami działającymi na rzecz wzmocnienia atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły oraz wzrostu kompetencji młodzieży w kontekście ich przyszłego zatrudnienia. Podsumowując wspólną pracę, stwierdzono że realizowany projekt przyniósł wiele pozytywnych skutków. Udało się doposażyć naszą szkołę, a szczególnie pracownie zawodowe, w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne w trakcie zmieniających się warunków kształcenia
w zawodach oraz rozwijających talenty i zainteresowania uczniów. Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna w swoim wystąpieniu podziękował Parterom projektowym, kadrze naszej szkoły oraz uczniom za udział w projekcie, pogratulował ogromnego sukcesu, na który wskazują statystyki końcowe m.in. ilość uczniów i nauczycieli korzystających z proponowanych form wsparcia projektowego oraz wartość projektu w tym zakupionego w jego ramach sprzętu.

– Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje poszczególnych działań. Szczególne podziękowania i słowa zachęty do dalszego rozwijania swoich umiejętności kieruję do młodzieży – uczestników projektu. Bez Was realizacja założeń nie byłaby możliwa. Życzę Wam, aby doświadczenia i umiejętności nabyte podczas udziału w projekcie zaowocowały w Waszym dalszym życiu zawodowym – w swoim wystąpieniu powiedział Dyrektor Szkoły Grzegorz Pyzowski.

Na zakończenie pierwszej części spotkania odbywającego się w szkolnej pracowni CNC uczniowie wraz z Panem Piotrem Walczakiem zaprezentowali zgromadzonym sprzęt, jego możliwości oraz sposób jego wykorzystania podczas zajęć zawodowych.

Druga część wydarzenia miała miejsce w siedzibie Partnera projektu – w Fabryce Kotłów SEFAKO. Goście zwiedzili warsztaty praktycznej nauki zawodu doposażone w ramach zrealizowanego projektu oraz hale produkcyjne SEFAKO.

Uczniom, którzy najaktywniej brali udział w działaniach realizowanego projektu wręczono nagrody.

Dziękujemy wszystkim realizującym z nami niniejsze przedsięwzięcie projektowe To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!

Wszystkim zaangażowanym życzymy powodzenia w przyszłych działaniach szkolnych i zawodowych.

/Marta Jawor/